Pesticidy: Lavina výjimek dělá z evropské regulace děravý cedník

Tisková zpráva Centra pro životní prostředí a zdraví č. 04/11 ze 23. února 2011

Brusel/Plzeň, 23. února 2011 – Jednu z mnoha „děr“ evropské legislativy v oblasti pesticidů, detailně analyzovala studie, kterou zveřejnila nevládní organizace Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (1, 2). Zpráva ukazuje, že za poslední 4 roky se v Evropské unii dramaticky zvýšil počet výjimek udělených pro použití neautorizovaných pesticidů. V roce 2010 členské státy EU na základě paragrafu 8.4 evropské směrnice o pesticidech 91/414 udělily 321 výjimek, které zahrnovaly 152 různých chemikálii (3). Přitom v EU celkově povoleno kolem tří stovek pesticidů.

Šampiónem v udělování výjimek se v roce 2010 stala Francie, která poskytla výjimku pro 74 neautorizovaných pesticidů. Druhé místo obsadilo Řecko s 54 výjimkami před Portugalskem se 31 výjimkami. Zajímavé je, že v roce 2009 neposkytla Francie ani jedinou výjimku, ale v následujícím roce údajně objevila najednou 74 případů „nepředvídaného nebezpečí“, pro které poskytla výjimky pro použití neschválených pesticidů,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví. (4)

V důsledku netransparentních rozhodovacích procesů, které umožňuje evropská legislativa v oblasti pesticidů, nejsou veřejnosti přístupné informace o zdůvodnění pro poskytnuté výjimky, ani o opatřeních přijatých členskými státy. PAN Europe proto vyjádřila pochybnosti, zda je použití těchto výjimek v souladu s platnými pravidly Evropské unie. Náhlý výskyt laviny případů „nepředvídaného nebezpečí“ je velmi nepravděpodobný a v mnoha případech (jako u půdních fumigantů) nemůže být užití nepředvídané. Podle PAN Europe může jít o masivní ospravedlnění ilegáln ího užívání pesticidů.

Podmínkou pro udělení výjimky z důvodů nepředvídaného nebezpečí je i to, že ho „nelze zvládnou jinými prostředky. Splnění této podmínky u takového množství výjimek se jeví jako velmi málo pravděpodobné, vzhledem k široké škále autorizovaných chemických insekticidů a herbicidů i nechemických alternativ,“ konstatoval Miroslav Šuta.

Mnoho pesticidů, kterým byly uděleny výjimky, jsou škodlivé pro životní prostředí a pro lidské zdraví. Jsou mezi nimi nebezpečné půdní fumiganty, chlororganické chemikálie nebo pesticidy ze skupiny neonikotinoidů, které jsou podezřelé z podílu na devastaci včelstev (5). Udělování takových výjimek podle PAN Europe podporuje používání zastaralých a nebezpečných zemědělských postupů na úkor ochrany životního prostředí a zdraví lidí.

PAN Europe proto požádala evropského komisaře pro zdraví a ochranu spotřebitele Johna Dalliho, aby tyto výjimky omezil na minimum, neboť vystavují občany zbytečnému riziku spojenému se zastaralými zemědělskými postupy a blokují inovace směřující k udržitelnému zemědělství.

PAN Europe se obrátila na eurokomisaře Daliho dopisem, ve kterém ho dále žádá, aby zajistil větší transparentnosti rozhodovacích procedur o pesticidech, včetně zveřejňování návrhů a opatření před konečným rozhodnutím tak, aby umožnil lepší účast veřejnosti na rozhodování.

Poznámky pro editory:

(1) Pesticide Action Network Europe je síť nevládních neziskových organizací zabývajících se problematikou pesticidů a udržitelného zemědělství.

(2) Celá zpráva PAN Europe „Meet (chemical) agriculture, The world of backdoors, derogations, sneaky pathways and loopholes”` i tabulkový přehled výjimek udělených členskými státy EU v posledních 5 letech je možné získat v elektronické podobě na vyžádání v CpŽPZ.

(3) Směrnice 91/414 Rady ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.

(4) Centrum pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) je občanské sdružení založené koncem roku 2009 s cílem expertní, poradenskou a informační činností přispívat k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. V současnosti se věnuje zejména tématu nebezpečných chemických látek a znečištění ovzduší.

(5) Neonikotinoidy jsou systémové insekticidy, které působí jako velmi rychle jako požerové nebo dotykové nervové jedy. Blokují acetylcholinový nikotinový receptor na subsynaptické membráně nervových buněk.

Centrum pro životní prostředí a zdraví / IČ 22824839, e-mail: cpzpz@centrum.cz, bank. spojení: 239869760/0300